ادغام و تملک شرکت‌ها

 
 
  • مشاوره در زمینۀ ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها؛
  • معرفی فرصت‌های موجود جهت ادغام شرکت‌ها اعم از افقی، عمودی و مختلط چندصنعتی؛
  • محاسبه پتانسیل‌های ایجاد هم‌افزایی اعم از هم‌افزایی‌های افزایش درآمد، کاهش هزینه یا کاهش میانگین موزون هزینه سرمایه؛
  • محاسبه حداکثر قیمت مناسب خرید شرکت هدف از جانب شرکت تملک‌‌کننده؛
  • نظارت بر مراحل مختلف سرمایه‌گذاری؛
  • پس‌آزمایی هم‌افزایی‌های ایجادشده پس از ادغام.