خدمات ما

 

سبدگردانی اختصاصی

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت

صندوق های سرمایه گذاری در سهام

صندوقهای سرمایه گذاری نیکوکاری

بازارگردانی اوراق بهادار

پذیرش سمت ضامن سودآوری -اصل یا حداقل سود- اوراق بهادار

تعهد پذیره‌نویسی انواع اوراق بهادار

پذیرش سمت

ضامن نقدشوندگی اوراق بهادار

انتشار اوراق تبعی

مشاوره در سرمایه گذاری

تامین مالی

متولی گری صندوق ها

مشاوره عرضه و پذیرش

ارزش گذاری

مطالعات امکان سنجی

انجــام مطالعـــات، تحـــقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی

مشاوره تامین تامین مالی

آموزش