شرکت سرمایهگذاری کاریزما در تاریخ ۱۳۹۸/۰5/۰۸ در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت گردید .

 • آقای مصطفی بیاتی رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره
 • آقای وحید عباسیون ، مدیرعامل
 • آقای سید جعفر علوی معلم، نایب رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره
 • آقای حسین اله دادی، عضو هیئت مدیره
 

شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه می‌دهد:

 • سرمایه‌گذاری در سهام یا سایر اوراق بهادار نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار
 • سرمايه‌گذاري در مسکوکات ، فلزات گران‌بها، گواهي سپرده‌هاي بانکی
 • سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي فيزيکي، پروژه‌هاي توليدي و پروژه‌هاي ساختماني
 • پذيرش سمت در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري؛
 • تامين مالي بازارگرداني اوراق بهادار؛
 • مشارکت در تعهد پذيره‌نويسي اوراق بهادار؛
 • تضمين نقدشوندگي، اصل يا حداقل سود اوراق بهادار؛
 


شرکت سرمایه گذاری کاریزما در تاریخ ۱۳۹۸/۰5/۰۸ در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت گردید .

 • آقای ، مصطفی بیاتی، رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره
 • آقای وحید عباسیون ، مدیرعامل
 • آقای سید جعفر علوی معلم، نایب رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره
 • آقای حسین اله دادی، عضو هیئت مدیره


Trulli

 

شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه می‌دهد:

 • سرمایه‌گذاری در سهام یا سایر اوراق بهادار نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار
 • سرمايه‌گذاري در مسکوکات ، فلزات گران‌بها، گواهي سپرده‌هاي بانکی
 • سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي فيزيکي، پروژه‌هاي توليدي و پروژه‌هاي ساختماني
 • پذيرش سمت در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري؛
 • تامين مالي بازارگرداني اوراق بهادار؛
 • مشارکت در تعهد پذيره‌نويسي اوراق بهادار؛
 • تضمين نقدشوندگي، اصل يا حداقل سود اوراق بهادار؛