دکتر مجتبی کباری


رئیس هیئت‌مدیره
اطلاعات
سوابق تحصیلی:
دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق
کارشناسی مدیریت مالی دانشگاه امام صادق

سوابق حرفـه‌ای:
شرکت گروه خدمات بازار سرمايه کاريزما، نایب رئیس هيئت مديره، 1397 تا کنون
شرکت گروه ارزش‌آفرينان پاسارگاد (سهامي عام)، مديرعامل، 1384 تا کنون
شرکت مدبران تجارت ايرانيان، رئيس هيئت‌مديره، 1386 تا کنون
بيمه مرکزي ايران، مشاور عالي سرمايه‌گذاري، 1395-1392
بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)، عضو هيئت مديره، 1397-1390
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان (سهامي عام)، عضو هيئت مديره، 1397-1390
کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران، عضو هيئت‌مديره، 1396-1390
شرکت فرابورس ايران، عضو هيئت‌مديره، 1389-1387
شرکت کارگزاري بانک پاسارگاد، عضو غيرموظف هيئت‌مديره، 1390-1385
شرکت سرمايه‌گذاري بوعلي (سهامي عام)، مدیر سرمایه گذاری 1382-1380

Trulli

دکتر محمد عابد


عضو هیئت‌مدیره
اطلاعات
سوابق تحصیلی:
دکترای علوم اقتصادی- مالی ، دانشگاه امام صادق (ع)
کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)
کارشناسی اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

مدارک حرفـه‌ای:
اصول بازار سرمایه
اصول بورس کالا
معامله‌گری اوراق تأمین مالی
معامله‌گری بورس کالا
تحلیل‌گری بازار سرمایه
مدیریت نهادی بازار سرمایه
معامله‌گری ابزار مشتقه
مبارزه با پولشویی
کارشناس رسمی دادگستری رشته بورس و اوراق بهادار

سوابق حرفـه‌ای:
کارگزاری بانک پاسارگاد، مدیرعامل ، 1394 تاکنون
شرکت سبدگردان کاریزما، عضو هیئت‌مدیره، بهمن 1394 تاکنون
شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه، عضو هیئت‌مدیره، 1395 تا کنون
شرکت ارج، مشاور بازرگانی ، 1379 تا 1382
کارگزاری سرمایه و دانش، تحلیل‌گر، 1384 تا خرداد 1385
کارگزاری سرمایه و دانش، عضو هیئت‌مدیره، 1384 تا 1394
سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو هیات پذیرش بورس انرژی، 1391 تا 1393
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد، مشاور سرمایه‌گذاری، ۱۳89 تا 1394
دانشکده علوم اقتصادی، مدرس، ۱۳۸9 تا1390
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری رفاه کودک، ،مدیر صندوق و مدیر ثبت، 1395
دانشگاه خوارزمی، مدرس MBS رشته بورس، 1395
سازمان مدیریت صنعتی، مدرس MBS رشته بورس، 1395

آقای محمدمهدی ناسوتی فرد


مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره
اطلاعات
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی اقتصاد، دانشگاه شیراز

  مدارک حرفه ای:
تحلیل‌گری بازار سرمایه 
معامله‌گری اوراق تأمین مالی 
اصول مقدماتی بازار سرمایه 
 
سوابق:
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، 1397 تا کنون
شرکت سبدگردان کاریزما، رئیس هیئت‌مدیره، ۱۳۹4 تا کنون
شرکت کارگزاری بانک رفاه، عضو هیئت مدیره، 96-1394
شرکت فرابورس ایران، عضو هیئت‌مدیره، 1393 تا 1395
شرکت صرافی عطار، رئیس هیئت‌مدیره، ۱۳۹2 تا 1396
شرکت کارگزاری بورس بهگزین، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، 93-1388
شرکت پترو خزر، رئیس هیئت‌مدیره، 92-1390
شرکت کارگزاری سهم اندیشه برتر، مشاور مدیرعامل، 88-1384
شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه‌گذاری، کارشناس، 84-1383
سازمان بازرگانی بنیاد مستضعفان، کارشناس ارزیابی طرح‌ها، 88-1383

Trulli

 
 

دکتر مجتبی کباری


رئیس هیئت‌مدیره
اطلاعات
سوابق تحصیلی:
دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق
کارشناسی مدیریت مالی دانشگاه امام صادق

سوابق حرفـه‌ای:
شرکت گروه خدمات بازار سرمايه کاريزما، نایب رئیس هيئت مديره، 1397 تا کنون
شرکت گروه ارزش‌آفرينان پاسارگاد (سهامي عام)، مديرعامل، 1384 تا کنون
شرکت مدبران تجارت ايرانيان، رئيس هيئت‌مديره، 1386 تا کنون
بيمه مرکزي ايران، مشاور عالي سرمايه‌گذاري، 1395-1392
بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)، عضو هيئت مديره، 1397-1390
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان (سهامي عام)، عضو هيئت مديره، 1397-1390
کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران، عضو هيئت‌مديره، 1396-1390
شرکت فرابورس ايران، عضو هيئت‌مديره، 1389-1387
شرکت کارگزاري بانک پاسارگاد، عضو غيرموظف هيئت‌مديره، 1390-1385
شرکت سرمايه‌گذاري بوعلي (سهامي عام)، مدیر سرمایه گذاری 1382-1380

Trulli

دکتر محمد عابد


عضو هیئت‌مدیره
اطلاعات
سوابق تحصیلی:
دکترای علوم اقتصادی- مالی ، دانشگاه امام صادق (ع)
کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)
کارشناسی اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

مدارک حرفـه‌ای:
اصول بازار سرمایه
اصول بورس کالا
معامله‌گری اوراق تأمین مالی
معامله‌گری بورس کالا
تحلیل‌گری بازار سرمایه
مدیریت نهادی بازار سرمایه
معامله‌گری ابزار مشتقه
مبارزه با پولشویی
کارشناس رسمی دادگستری رشته بورس و اوراق بهادار

سوابق حرفـه‌ای:
کارگزاری بانک پاسارگاد، مدیرعامل ، 1394 تاکنون
شرکت سبدگردان کاریزما، عضو هیئت‌مدیره، بهمن 1394 تاکنون
شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه، عضو هیئت‌مدیره، 1395 تا کنون
شرکت ارج، مشاور بازرگانی ، 1379 تا 1382
کارگزاری سرمایه و دانش، تحلیل‌گر، 1384 تا خرداد 1385
کارگزاری سرمایه و دانش، عضو هیئت‌مدیره، 1384 تا 1394
سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو هیات پذیرش بورس انرژی، 1391 تا 1393
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد، مشاور سرمایه‌گذاری، ۱۳89 تا 1394
دانشکده علوم اقتصادی، مدرس، ۱۳۸9 تا1390
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری رفاه کودک، ،مدیر صندوق و مدیر ثبت، 1395
دانشگاه خوارزمی، مدرس MBS رشته بورس، 1395
سازمان مدیریت صنعتی، مدرس MBS رشته بورس، 1395

آقای محمدمهدی ناسوتی فرد


مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره
اطلاعات
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی اقتصاد، دانشگاه شیراز

  مدارک حرفه ای:
تحلیل‌گری بازار سرمایه 
معامله‌گری اوراق تأمین مالی 
اصول مقدماتی بازار سرمایه 
 
سوابق:
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، 1397 تا کنون
شرکت سبدگردان کاریزما، رئیس هیئت‌مدیره، ۱۳۹4 تا کنون
شرکت کارگزاری بانک رفاه، عضو هیئت مدیره، 96-1394
شرکت فرابورس ایران، عضو هیئت‌مدیره، 1393 تا 1395
شرکت صرافی عطار، رئیس هیئت‌مدیره، ۱۳۹2 تا 1396
شرکت کارگزاری بورس بهگزین، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، 93-1388
شرکت پترو خزر، رئیس هیئت‌مدیره، 92-1390
شرکت کارگزاری سهم اندیشه برتر، مشاور مدیرعامل، 88-1384
شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه‌گذاری، کارشناس، 84-1383
سازمان بازرگانی بنیاد مستضعفان، کارشناس ارزیابی طرح‌ها، 88-1383

Trulli