دکتر علیرضا سیری


رئیس هیئت‌مدیره
اطلاعات
سوابق تحصیلی:
دکترای مدیریت مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان

مدارک حرفـه‌ای:
اصول بازار سرمایه
معامله‌گری اوراق تأمین مالی
معامله‌گری بورس کالا
تحلیل‌گری بازار سرمایه
کارشناسی رسمی بورس و اوراق بهادار قوه قضائیه

سوابق حرفـه‌ای:
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، رئیس هیئت‌مدیره، 1397 تا کنون
شرکت تأمین سرمایه سپهر، عضو هیئت‌مدیره ، 1396 تا 1397
شرکت تأمین سرمایه سپهر، مدیرعامل ، 1396 تا خرداد 1397
شرکت سبدگردان کاریزما، عضو هیئت‌مدیره، 13۹۰ تا 1396
شرکت تأمین سرمایه امین، معاون عملیاتی، 1392 تا 1395
شرکت سرمایه‌گذاری بهمن، معاون امور مجامع، ۱۳۹۰ تا 1392
مؤسسه حسابرسی دایارایان، مشاور سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری، ۱۳۸۸ تا کنون
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی، عضو هیئت‌مدیره، ۹۱-۱۳۹۰
گروه توسعه ملی، مدیر امور مجامع و کنترل عملیات، ۹۱-۱۳۹۰
شرکت پلی‌پروپیلن جم، مشاور سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری، ۹۰-۱۳۸۹
شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مدیر امور ناشران، عضو کمیته بازار و میز صنعت، ۹۰-۱۳۸۸
سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو کمیته‌های تخلفات ناشران و تدوین استانداردها، ۹۰-۱۳۸۸
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار، مشاور سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری، ۸۵-۱۳۸۳

Trulli

دکتر مجتبی کباری


نایب رئیس هیئت‌مدیره
اطلاعات
سوابق تحصیلی:
دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق
کارشناسی مدیریت مالی دانشگاه امام صادق

سوابق حرفـه‌ای:
شرکت گروه خدمات بازار سرمايه کاريزما، نایب رئیس هيئت مديره، 1397 تا کنون
شرکت گروه ارزش‌آفرينان پاسارگاد (سهامي عام)، مديرعامل، 1384 تا کنون
شرکت مدبران تجارت ايرانيان، رئيس هيئت‌مديره، 1386 تا کنون
بيمه مرکزي ايران، مشاور عالي سرمايه‌گذاري، 1395-1392
بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)، عضو هيئت مديره، 1397-1390
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان (سهامي عام)، عضو هيئت مديره، 1397-1390
کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران، عضو هيئت‌مديره، 1396-1390
شرکت فرابورس ايران، عضو هيئت‌مديره، 1389-1387
شرکت کارگزاري بانک پاسارگاد، عضو غيرموظف هيئت‌مديره، 1390-1385
شرکت سرمايه‌گذاري بوعلي (سهامي عام)، مدیر سرمایه گذاری 1382-1380

Trulli

آقای محمدمهدی ناسوتی فرد


مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
اطلاعات
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی اقتصاد، دانشگاه شیراز

  مدارک حرفه ای:
تحلیل‌گری بازار سرمایه 
معامله‌گری اوراق تأمین مالی 
اصول مقدماتی بازار سرمایه 
 
سوابق:
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، 1397 تا کنون
شرکت سبدگردان کاریزما، رئیس هیئت‌مدیره، ۱۳۹4 تا کنون
شرکت کارگزاری بانک رفاه، عضو هیئت مدیره، 96-1394
شرکت فرابورس ایران، عضو هیئت‌مدیره، 1393 تا 1395
شرکت صرافی عطار، رئیس هیئت‌مدیره، ۱۳۹2 تا 1396
شرکت کارگزاری بورس بهگزین، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، 93-1388
شرکت پترو خزر، رئیس هیئت‌مدیره، 92-1390
شرکت کارگزاری سهم اندیشه برتر، مشاور مدیرعامل، 88-1384
شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه‌گذاری، کارشناس، 84-1383
سازمان بازرگانی بنیاد مستضعفان، کارشناس ارزیابی طرح‌ها، 88-1383

Trulli

 
 

دکتر علیرضا سیری


رئیس هیئت‌مدیره
اطلاعات
سوابق تحصیلی:
دکترای مدیریت مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان

مدارک حرفـه‌ای:
اصول بازار سرمایه
معامله‌گری اوراق تأمین مالی
معامله‌گری بورس کالا
تحلیل‌گری بازار سرمایه
کارشناسی رسمی بورس و اوراق بهادار قوه قضائیه

سوابق حرفـه‌ای:
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، رئیس هیئت‌مدیره، 1397 تا کنون
شرکت تأمین سرمایه سپهر، عضو هیئت‌مدیره ، 1396 تا 1397
شرکت تأمین سرمایه سپهر، مدیرعامل ، 1396 تا خرداد 1397
شرکت سبدگردان کاریزما، عضو هیئت‌مدیره، 13۹۰ تا 1396
شرکت تأمین سرمایه امین، معاون عملیاتی، 1392 تا 1395
شرکت سرمایه‌گذاری بهمن، معاون امور مجامع، ۱۳۹۰ تا 1392
مؤسسه حسابرسی دایارایان، مشاور سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری، ۱۳۸۸ تا کنون
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی، عضو هیئت‌مدیره، ۹۱-۱۳۹۰
گروه توسعه ملی، مدیر امور مجامع و کنترل عملیات، ۹۱-۱۳۹۰
شرکت پلی‌پروپیلن جم، مشاور سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری، ۹۰-۱۳۸۹
شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مدیر امور ناشران، عضو کمیته بازار و میز صنعت، ۹۰-۱۳۸۸
سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو کمیته‌های تخلفات ناشران و تدوین استانداردها، ۹۰-۱۳۸۸
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار، مشاور سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری، ۸۵-۱۳۸۳

Trulli

دکتر مجتبی کباری


نایب رئیس هیئت‌مدیره
اطلاعات
سوابق تحصیلی:
دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق
کارشناسی مدیریت مالی دانشگاه امام صادق

سوابق حرفـه‌ای:
شرکت گروه خدمات بازار سرمايه کاريزما، نایب رئیس هيئت مديره، 1397 تا کنون
شرکت گروه ارزش‌آفرينان پاسارگاد (سهامي عام)، مديرعامل، 1384 تا کنون
شرکت مدبران تجارت ايرانيان، رئيس هيئت‌مديره، 1386 تا کنون
بيمه مرکزي ايران، مشاور عالي سرمايه‌گذاري، 1395-1392
بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)، عضو هيئت مديره، 1397-1390
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان (سهامي عام)، عضو هيئت مديره، 1397-1390
کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران، عضو هيئت‌مديره، 1396-1390
شرکت فرابورس ايران، عضو هيئت‌مديره، 1389-1387
شرکت کارگزاري بانک پاسارگاد، عضو غيرموظف هيئت‌مديره، 1390-1385
شرکت سرمايه‌گذاري بوعلي (سهامي عام)، مدیر سرمایه گذاری 1382-1380

Trulli

آقای محمدمهدی ناسوتی فرد


مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
اطلاعات
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی اقتصاد، دانشگاه شیراز

  مدارک حرفه ای:
تحلیل‌گری بازار سرمایه 
معامله‌گری اوراق تأمین مالی 
اصول مقدماتی بازار سرمایه 
 
سوابق:
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، 1397 تا کنون
شرکت سبدگردان کاریزما، رئیس هیئت‌مدیره، ۱۳۹4 تا کنون
شرکت کارگزاری بانک رفاه، عضو هیئت مدیره، 96-1394
شرکت فرابورس ایران، عضو هیئت‌مدیره، 1393 تا 1395
شرکت صرافی عطار، رئیس هیئت‌مدیره، ۱۳۹2 تا 1396
شرکت کارگزاری بورس بهگزین، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، 93-1388
شرکت پترو خزر، رئیس هیئت‌مدیره، 92-1390
شرکت کارگزاری سهم اندیشه برتر، مشاور مدیرعامل، 88-1384
شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه‌گذاری، کارشناس، 84-1383
سازمان بازرگانی بنیاد مستضعفان، کارشناس ارزیابی طرح‌ها، 88-1383

Trulli