کارمزد صدور و ابطال در صندوق اهرمی کاریزما چقدر می‌باشد؟

در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما، کارمزدی بابت ثبت درخواست صدور و ابطال کسر نمی‌گردد.

پرسش‌های مشابه

یک سرمایه گذاری هوشمندانه

ارتباط با کارشناسان کاریزما

ارتباط با ما
سرمایه گذاری در صندوق تضمین