ماهیت صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا چیست؟

 صندوق سرمایه گذاری کارا از نوع صندوق درآمد ثابت و بدون تقسیم سود استريا، و سود صندوق با رشد nav محاسبه می شود. در این صندوق بر خلاف سایر صندوق های درآمد ثابت، مدیر صندوق الزامی به سرمایه گذاری در سهام ندارد.

پرسش‌های مشابه

یک سرمایه گذاری هوشمندانه

ارتباط با کارشناسان کاریزما

ارتباط با ما
کارت هدیه کاریزما دارید؟