چگونه می توان در صندوق سرمایه گذاری کارا سرمایه گذاری کرد؟

با جست و جوی نماد "کارا" از طریق کلیه کارگزاری ها با داشتن کد بورسی و یا از طریق پورتال کاریزما می توان در صصندوق سرمایه گذاری کارا سرمایه گذاری کرد.

پرسش‌های مشابه

یک سرمایه گذاری هوشمندانه

ارتباط با کارشناسان کاریزما

ارتباط با ما
کارت هدیه کاریزما دارید؟