حداقل مبلغ خرید در صندوق سرمایه گذاری کارا چقدر می‌باشد؟

حداقل مبلغ خرید در صندوق سرمایه گذاری کارا به میزان پانصد هزار تومان معادل حداقل ارزش سفارش گذاری در کارگزاری هاست.

پرسش‌های مشابه

یک سرمایه گذاری هوشمندانه

ارتباط با کارشناسان کاریزما

ارتباط با ما
کارت هدیه کاریزما دارید؟