نحوه محاسبه بازدهی سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری کارا چگونه است؟

بازدهی سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه گذاری کارا، از تفاوت نرخ خرید واحد‌های صندوق با نرخ فروش در زمان خروج از سرمایه گذاری بدست می آید. 

پرسش‌های مشابه

یک سرمایه گذاری هوشمندانه

ارتباط با کارشناسان کاریزما

ارتباط با ما
کارت هدیه کاریزما دارید؟