ترکیب دارایی صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما به چه شکل می‌باشد؟

درصد سرمایه‌گذاری بین سهام و درآمد ثابت در صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما۳۰-۷۰ می‌باشد. به این معنی که صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما اصل سرمایه کاریزما در زمان‌هایی که مدیریت صندوق تشخیص می‌دهد می‌تواند تا ۷۰ درصد دارایی‌های صندوق را سهام و ۳۰ درصد مابقی را درآمد ثابت بخرد و در وقت‌هایی که مدیر صندوق تشخیص می‌دهد بازار روند نزولی دارد، می‌تواند دارایی‌های صندوق را تا ۷۰ درصد درآمد ثابت تشکیل دهد و ۳۰ درصد مابقی را سهام بخرد.

پرسش‌های مشابه

آیا می توان زودتر از 90 روز از صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (نوع عادی) خارج شد؟

بله شما در هر زمان می توانید سرمایه خود را از صندوق خارج کنید اما چنانچه دوره ماندگاری شما کمتر از 90 روز باشد، در صورت محقق شدن زیان، نمی توانید از امتیاز تضمین اصل سرمایه استفاده کنید. همچنین برای خروج زودتر از 90 روز جرایم زیر مشخص شده است.
در صورتیکه تاریخ ابطال 30 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشد، 4% از قیمت ابطال و در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از 30 روز یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشد، 2% از قیمت ابطال و  در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از 60 روز یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشد، 1% از قیمت ابطال به عنوان جریمه در نظر گرفته شده است.

مشاهده توضیحات تکمیلی

چنانچه در گذر زمان سرمایه خود را افزایش دهیم، ملاک تضمین سرمایه در صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (نوع عادی) از چه زمانی و با کدام مبلغ خواهد بود؟

هر بار که سرمایه خود را افزایش می دهید، فارغ از زمان سپری شده مبالغ قبلی فاصله صدور و ابطال مبلغ اضافه شده جدید باید بیش از 90 روز باشد. 

مشاهده توضیحات تکمیلی

یک سرمایه گذاری هوشمندانه

ارتباط با کارشناسان کاریزما

ارتباط با ما
کارت هدیه کاریزما دارید؟